Gebruik internetsite Elfi
Disclaimer

Introductie

De voorwaarden van deze disclaimer (‘Disclaimer’) zijn van toepassing op de internetsite www.elfi.nl en alle vanuit deze site te benaderen internetsites (samen de ‘Internetsite’) van Elfi. Elfi houdt hoofdkantoor te Amsterdam op het adres: Assumburg 2 1081 GC AMSTERDAM, telefoon: 06 14141414. We verzoeken u vriendelijke deze disclaimer zorgvuldig door te lezen. 

Referenties naar Elfi, ‘wij, ‘het bedrijf’ of soortgelijke termen betekent Elfi. Door de Internetsite te bezoeken en/of de op of via de Internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten, bijvoorbeeld de inschrijfvoorwaarden, waarvoor u zich inschrijft of die u afsluit via de Internetsite en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 

Gebruik van de Internetsite 

Beslissingen die je neemt op basis van informatie op de Internetsite zijn voor je eigen rekening en risico. Hoewel Elfi tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Elfi expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Bezoekers van deze Internetsite kunnen geen rechten ontlenen aan tekst of beeld (waaronder maar niet beperkt tot beschrijvingen van woningen, VR, plattegronden en film). Elfi garandeert niet dat de Internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. 

Gebruik van de Internetsite dat het gebruik van de Internetsite door andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de Internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de Internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Informatie van derden

Wanneer Elfi (hyper)links naar internetsites van derden weergeeft, is Elfi niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze internetsites van derden. Elfi aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet door Elfi geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Elfi, of de betreffende rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, databankrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze Internetsite aangeboden informatie (waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze Internetsite te kopiëren, te downloaden, te scrapen, te (hyper-/deep)linken of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elfi of de betreffende rechthebbende. Je mag informatie op deze Internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Berichten die je per e-mail naar Elfi stuurt, kunnen onveilig zijn. Elfi raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Elfi te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Elfi te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Elfi en partijen waaraan zij opdracht verstrekt aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Elfi op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Internetsite, (II) de informatie die op of via deze Internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Elfi of aan je wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze Internetsite, (V) misbruik van deze Internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze Internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze Internetsite. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Elfi.

Misbruik

Elfi behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de Internetsite en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

Toepasselijk recht

Op de Internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 
Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Elfi behoudt zich het recht voor de op of via deze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.