skip to content

Disclaimer

Deze disclaimer (‘Disclaimer’) is van toepassing op de website www.elfi.nl en alle andere websites die vanuit deze site te bereiken zijn (samen de ‘website’) van Elfi. Elfi heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam op het adres: Assumburg 2, 1081 GC AMSTERDAM, telefoon: 085 – 0603302. Wij verzoeken je vriendelijk om deze disclaimer zorgvuldig door te lezen.


Wanneer er verwezen wordt naar Elfi, ‘wij’, ‘het bedrijf’ of soortgelijke termen, dan wordt hiermee Elfi bedoeld. Door het bezoeken van de website en/of het gebruiken van de informatie die op of via de website wordt aangeboden, ga je akkoord met de geldigheid van deze Disclaimer. Als er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten, zoals bijvoorbeeld de inschrijfvoorwaarden waarvoor je jezelf inschrijft, dan gelden de voorwaarden van deze producten en diensten.


Gebruik van de website
Als je beslissingen neemt op basis van informatie op de Website, dan zijn deze voor jouw eigen rekening en risico. Elfi doet haar best om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, maar geeft geen garantie dat de informatie op of via de Website juist, volledig of actueel is. Je kunt geen rechten ontlenen aan de tekst of beelden op de Website (zoals beschrijvingen van woningen, plattegronden en film). Elfi kan niet garanderen dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Het is niet toegestaan om de Website te gebruiken op een manier die het gebruik van de site door andere internetgebruikers kan hinderen, het functioneren van de site in gevaar kan brengen en/of de op of via de Website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

Informatie van derden

Wanneer Elfi (hyper)links naar websites van derden op de Elfi-website gebruikt, is Elfi niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze websites van derden. Elfi aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is niet door Elfi geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, databankrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt aangeboden (waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal en logo's), worden behouden door Elfi of de betreffende rechthebbende. Het is niet toegestaan om informatie op deze website te kopiëren, downloaden, scrapen, (hyper-/deep)linken of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elfi of de betreffende rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Online-communicatie
Als je een e-mail naar Elfi stuurt, is het mogelijk dat deze niet veilig is. Elfi raadt daarom af om vertrouwelijke informatie per e-mail naar Elfi te sturen. Als je er toch voor kiest om berichten per e-mail naar Elfi te sturen, ga je ermee akkoord dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Elfi en de partijen waaraan zij opdrachten verstrekt, zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, inclusief immateriële of gevolgschade en gederfde winst (ook als Elfi op de mogelijkheid van deze schade is gewezen), die voortvloeit uit het gebruik van deze website. Dit geldt onder meer voor (I) defecten, virussen of andere onvolkomenheden aan apparatuur en software die verband houden met de toegang tot of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Elfi of aan jou wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (V) misbruik van deze website, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VIII) aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Elfi.

Misbruik

Elfi heeft het recht om personen die naar haar mening inbreuk hebben gepleegd of misbruik hebben gemaakt te weren van de website en, indien nodig, haar rechten veilig te stellen via tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter.

Toepasselijk recht

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op de Internetsite en de Disclaimer. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. In geval van discrepanties of interpretatieverschillen tussen de Nederlandse versie van de Disclaimer en anderstalige versies, is de Nederlandse versie leidend.

Wijzigingen

Elfi heeft het recht om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden op elk moment te wijzigen, inclusief de tekst van deze disclaimer, zonder hiervan verder bericht te geven. Het is aanbevolen om regelmatig te controleren of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, inclusief de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2024 Elfi

Disclaimer

Cookies

Privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden