skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de voorwaarden die op het gebruik van het Elfi platform van toepassing zijn.


Definities

In deze Elfi Gebruiksvoorwaarden worden de volgende Definities gebruikt:

Gebruiker:
Een bezoeker of geregistreerde persoon die het Elfi platform te vinden op www.elfi.nl bezoekt of gebruikt.

Inloggegevens:
authenticatiegegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het huurdersportaal op het Elfi platform kan worden verkregen door Gebruikers.

Elfi:
Elfi Vastgoed B.V. gevestigd aan de Assumburg 2, 1081 GC, Amsterdam.

Elfi platform:
het door Elfi via internet of een ander digitaal netwerk aan Gebruikers beschikbaar gestelde Elfi website en de digitale huurdersportaal omgeving te vinden op www.elfi.nl.

Elfi Gebruiksvoorwaarden:
deze voorwaarden die op het gebruik van het Elfi platform van toepassing zijn.


1. Toegang en gebruik Elfi platform

1.1 Elfi verleent aan de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Elfi Gebruiksvoorwaarden het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht het Elfi platform te gebruiken. Op het Elfi platform wordt informatie verstrekt over de activiteiten van Elfi en in de persoonlijke “mijn elfi” verhuurdersportaal omgeving van de Gebruiker kan huurdersinformatie en documentatie worden uitgewisseld en kunnen servicemeldingen worden geregistreerd. Een en ander zoals nader beschreven op www.elfi.nl.


1.2 Tenzij anders overeengekomen, mag Gebruiker het Elfi platform uitsluitend gebruiken ten behoeve van zichzelf. Gebruiker zal niet een derde in de gelegenheid stellen het Elfi platform te gebruiken.

1.3 Het is Elfi toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het Elfi platform of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur of reikwijdte van het gebruik van het Elfi platform. Het is de Gebruiker niet toegestaan de door Elfi aangebrachte technische maatregelen in het Elfi platform te verwijderen of te ontwijken.

1.4 Elfi is gerechtigd om de aard en de omvang van het Elfi platform te wijzigen. Dat kan onder meer door functionaliteiten of eigenschappen van het Elfi platform te wijzigen of toe te voegen of door gebruik te maken van een gewijzigde of andere technische platformomgeving.

1.5 Elfi heeft het recht het Elfi platform geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoudsdoeleinden of vanwege veiligheidsredenen. Elfi zal het buiten gebruik stellen niet langer laten duren dan noodzakelijk.

1.6 Elfi kan niet garanderen dat (a) het Elfi platform voldoet aan de doelstellingen die de Gebruiker heeft met betrekking tot het gebruik van het Elfi platform; (b) dat het Elfi platform onafgebroken en zonder incidenten of gebreken zal functioneren; en/of (c) dat alle incidenten of gebreken kunnen worden verholpen.

2. Inloggegevens en gebruik Elfi platform


2.1 De Inloggegevens zijn persoonsgebonden, niet-overdraagbaar en geheim. Gebruiker staat ervoor in alle redelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de Inloggegevens. De Gebruiker zal Elfi onmiddellijk op de hoogte brengen indien de Gebruiker bekend raakt met enige vorm van ongeautoriseerd gebruik van de Inloggegevens of enige andere schending van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het Elfi platform.

2.2 Inloggegevens worden bij registratie gegenereerd doormiddel van het inlog proces van het Elfi platform.

2.3 Indien Elfi constateert of redelijkerwijs vermoedt dat onbevoegden gebruik maken of kunnen maken van de Inloggegevens (“onbevoegd gebruik”), of indien de Gebruiker, Elfi van een zodanig gebruik op de hoogte stelt, zal Elfi de toegang doormiddel van de betreffende Inloggegevens tot het Elfi platform onmiddellijk blokkeren. Elfi brengt de Gebruiker van het onbevoegde gebruik en/of de blokkering van de Inloggegevens op de hoogte.

2.4 Elfi is gerechtigd de toegang tot en het gebruik van het Elfi platform door Gebruikers tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk onmiddellijk te beëindigen, indien Gebruiker in strijd handelt met deze Elfi Gebruiksvoorwaarden.


3. Ondersteuning en Servicemeldingen

3.1 Ondersteuning en opvolging van Servicemeldingen zal plaatsvinden op de wijze zoals beschreven op www.elfi.nl.


3.2 Tenzij anders is bepaald zullen Servicemeldingen door Gebruiker elektronisch worden gemeld bij Elfi doormiddel van het huurdersportaal in de “mijn Elfi” omgeving. De Gebruiker zal een Servicemelding zo volledig mogelijk beschrijven of documenteren. Gebruiker zal, indien vereist en op verzoek van Elfi of de door Elfi aangewezen derde, zoveel mogelijk gegevens verzamelen teneinde de oorzaak van een Serviceverzoek zo snel en duidelijk mogelijk te kunnen vaststellen.

3.3 Werkzaamheden die door Elfi op verzoek van Gebruiker zijn uitgevoerd die voor rekening en risico van de Gebruiker als huurder zijn worden aan Gebruiker in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven van Elfi. De Gebruiker zal hier voorafgaand over worden geïnformeerd.

3.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verplichting voor Gebruiker om zelf passende maatregelen te nemen en in stand te houden ter voorkoming van en ter beperking van de schadelijke gevolgen van de oorzaak van een Servicemelding. Schade beperkende maatregelen zijn onder andere in redelijkheid het gebruik te staken en de opvolging van de Servicemelding te controleren.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Elfi platform berusten bij Elfi of haar licentiegevers en worden niet overgedragen aan Gebruiker. Gebruiker erkent deze rechten en zal zich onthouden van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten.

4.2 Het is niet toegestaan om enige auteursrechtvermelding, logo, beeldmerk of enige andere vermelding van Elfi of haar licentiegever(s) op het Elfi platform te gebruiken, verwijderen of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elfi.

4.3 Elfi is gerechtigd de naam en het logo van zakelijke Gebruikers, waarmee Elfi uitvoering geeft aan haar dienstverlening of ontwikkeling realiseert, op haar website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

5. Aansprakelijkheid


5.1 Elfi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van het Elfi platform en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op Elfi platform wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.

5.2 Elfi is niet verantwoordelijk voor storingen, niet beschikbaarheid of fouten in de toegang tot of het gebruik van het Elfi platform.

6. Geheimhouding

6.1 Gebruiker en Elfi zullen als Partijen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle door een van de Partijen aan de andere Partij verstrekte informatie, waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, waaronder in elk geval dient te worden verstaan de door Elfi aan Gebruiker ter beschikking gestelde persoonlijke financiële- of huurdersinformatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie slechts gebruik maken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

6.2 Elfi verbindt zich de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door haar of haar werknemers van Gebruiker ontvangen vertrouwelijke informatie.


7. Verwerking van persoonsgegevens

7.1 Bij de verwerking van persoonsgegevens doormiddel van het Elfi platform zal Elfi de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘UAVG’) naleven.

7.2 Welke persoonsgegevens Elfi verwerkt staat uitgebreid beschreven in de privacyverklaring.


7.3 Elfi maakt bij het bezoek van de website www.elfi.nl gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte website opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen. Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. Een nadere beschrijving van de cookies die worden geplaatst op de website staat beschreven in het cookiebeleid.


8. Wijzigen Elfi Gebruiksvoorwaarden en tot standkomen van de overeenkomst


8.1 Deze Elfi Gebruiksvoorwaarden kunnen door Elfi van tijd tot tijd in alle redelijkheid worden gewijzigd. Wijzigingen worden op het Elfi platform aan de Gebruiker bekend gemaakt. Indien de Gebruiker het Elfi platform na deze periode blijft gebruiken, stemt Gebruiker in met de gewijzigde Elfi Gebruiksvoorwaarden.

8.2 Op deze Elfi Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Elfi en Gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Copyright 2024 Elfi

Disclaimer

Cookies

Privacyverklaring

Gebruiksvoorwaarden